Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti ATV Praha s.r.o.
se sídlem Sobotecká 2359/3, 10100 Praha 10 - Vinohrady
IČ : 04023854
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 241332
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.atvpraha.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a při dalších činnostech s tím souvisejících.
1.2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnosti ATV Praha s.r.o., se sídlem Sobotecká 2359/3, PSČ 101 00, Praha 10 - Vinohrady, IČO: 04023854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 241332 (dále jen „prodávající"). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.atvpraha.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „internetový obchod").
1.3. Kupujícím je pro účely těchto obchodních podmínek fyzická osoba, která nakupuje zboží na internetovém obchodě zejména pro osobní potřebu a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tyto obchodní podmínky se tak nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je vyhotovena a uzavírána v českém jazyce.
1.6. Znění obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Objednávku zboží na internetovém obchodě může kupující provádět na základě registrace kupujícího (vytvoření uživatelského rozhraní) provedené na webové stránce internetového obchodu (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to internetový obchod umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z internetového obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupujícím uvedené údaje jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok vůbec nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Internetový obchod obsahuje veškeré informace o nabízeném zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za případné navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách internetového obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, ke kterému se dostane kliknutím na tlačítko „do košíku" a následně kliknutím na tlačítko „objednávka". Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu)
3.3.2. výši a způsobu úhrady kupní ceny zboží (podrobněji viz čl. 4 těchto obchodních podmínek
3.3.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o nákladech spojených s tímto doručením (dále společně jen jako „objednávka")
3.4. Před závazným zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.5. S objednávkou zboží kupující zároveň prohlašuje, že byl seznámen se zněním těchto obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, má možnost se s nimi podrobně seznámit a zavazuje se je dodržovat. Potvrzení o souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek kupujícím probíhá kliknutím na políčko označující seznámení se a souhlas se zněním těchto obchodních podmínek kupujícím před samotným odesláním objednávky zboží.
3.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
3.7. Prodávající si vyhrazuje právo, v závislosti na charakteru objednávky, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně, elektronicky či telefonicky). Bez dodatečného potvrzení objednávky kupujícím, není prodávající povinen dodat kupujícímu objednané zboží.
3.8. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Spolu s potvrzením objednávky bude kupujícímu prodávajícím zasláno též znění uzavřené kupní smlouvy a tyto obchodní podmínky. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího nebo na základě zákonných důvodů.
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
3.10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě za účelem řádného splnění smlouvy a není přístupná třetím stranám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Všechny ceny zboží uvedené na internetovém obchodě prodávajícího jsou uvedené v české měně (tzn. Kč) včetně zahrnuté příslušné sazby DPH, a pokud není dále uvedeno jinak, jsou platné k datu objednávky a jsou pro kupujícího konečné.
4.2. Dodání zboží je podmíněno zaplacením kupní ceny zboží. Kupní cenu zboží uhradí kupující prodávajícímu dle vybraného způsobu úhrady zboží nabízeného v sekci „Platba". Kupující tak může provést úhradu ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží (viz čl. 4.3.) prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího, a to na adrese: Vrážská 1562/24a, Praha 5-Radotín, 153 00.
- na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně před dodáním zboží
- převodem na účet prodávajícího č. účtu 3767881329/0800, (dále jen „účet prodávajícího") před dodáním zboží
- bezhotovostně platební kartou
4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši dle zvoleného způsobu dodání (doručení) zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.5. V případě bezhotovostní platby kartou je kupní cena splatná ihned po uzavření kupní smlouvy (dokončení objednávky). V těchto případech je tak kupní cena zboží v souladu s bodem 4.2. těchto obchodních podmínek hrazena ještě před dodáním zboží kupujícímu.
4.6. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je v tomto případě povinen uvádět při platbě variabilní symbol platby, který mu bude prodávajícím sdělen. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V tomto případě je prodávající oprávněn odeslat zboží až po připsání příslušné částky kupní ceny na účet prodávajícího.
4.7. Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu slevu z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu však nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Způsoby dodání zboží (přepravy) jsou uvedeny v internetovém obchodě v sekci „Způsob dopravy". Prodávající pak zajišťuje dodání zboží dle způsobu dopravy zvoleného kupujícím v objednávce.
5.2. Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě (webovém rozhraní), přičemž v objednávce kupujícího bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.
5.3. V případě velkoobjemových zakázek může kupující, na základě dohody s prodávajícím a na základě předem vzájemně odsouhlasené ceny, využít paletové přepravy společnosti TOPTRANS.
5.4. Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží, které je skladem, předá prodávající dopravci zpravidla do tří až pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, případně od připsání platby na účet prodávajícího.
5.5. Nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak, je prodávající povinen vyřídit objednávku kupujícího nejpozději do 7 dnů od jejího doručení prodávajícímu. Vyřízením objednávky se rozumí dodání zboží řádně a včas, tedy převzetí zboží kupujícím anebo umožnění kupujícímu převzít zboží v místě jím určeném k dodání zboží. Odmítne-li kupující bezdůvodně převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží prodávajícím.
5.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
6.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující učinit písemnou formou ve smyslu platných právních předpisů a doručit jej prodávajícímu na adresu jeho sídla, popř. adresu provozovny prodávajícího anebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.
6.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění, především číslo účtu a/anebo poštovní adresu a případně důvod odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy spolu se zbožím musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v bodě 6.2. těchto obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
6.5. Kupující má právo v rámci lhůty dle bodu 6.2. těchto obchodních podmínek zboží rozbalit a vyzkoušet obvyklým způsobem. Při této činnosti je povinen nakládat se zbožím tak, jak je to nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Za vyzkoušení zboží se nepovažuje jeho mezitímní běžné používání kupujícím a následné vrácení prodávajícímu
6.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen vrátit prodávajícímu nepoškozené zboží spolu s příslušenstvím. To znamená, že kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
6.7. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
6.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
6.10. Pokud je vrácené zboží zcela nebo zčásti poškozeno, znečištěno nebo není vráceno v kompletním stavu, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci (náhradu škody) za snížení hodnoty vraceného zboží, resp. za náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započíst svůj nárok z této kompenzace na vracenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Prodávající pak vrátí kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.
6.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu anebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami anebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu příp. uhrazenou kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy převodem na účet určený kupujícím.
6.12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
7.5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
7.6. Kupující je povinen v souladu s § 2104 občanského zákoníku zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
7.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7.8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.9. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla anebo provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží, anebo když tak neučiní včas, tak v čase, kdy mu byl prodávající připraven doručit zboží řádně a včas, resp. umožnil kupujícímu se zbožím nakládat v místě určeném k dodání zboží, a kupující zboží nepřevezme.
8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.4. Kontrolním orgánem a orgánem příslušným k přijímání případných stížností kupujících je Česká obchodní inspekce. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje též prodávající, a to prostřednictvím elektronické adresy info@atvpraha.cz, anebo na telefonním čísle 270005492 Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné též dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu tohoto zákona je též subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (více na http://www.coi.cz/).
8.6. Kupujícímu může být prodávajícím doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ")
9.2. Kupující tímto uděluje, nad rámec zákonného souhlasu dle § 5 odst. 2 ZOOÚ, souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zvolí-li kupující možnost registrovat se do newsletteru - zaškrtnutím políčka „Registrovat se do newsletteru", souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
9.4. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat písemnou formou doručenou prodávajícímu. Zpracovatel osobních údajů/prodávající poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Prodávající neodpovídá za škody a nepříznivé následky způsobené kupujícímu porušením povinnosti podle tohoto bodu obchodních podmínek.
9.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit též třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží kupujícímu nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.7. Prodávající prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů kupujícího budou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se ZOOÚ. Prodávající též prohlašuje, že v souladu s ustanoveními ZOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZOOÚ ani jiným všeobecným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby kupujícího, aby zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.
9.8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.10.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.10.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Prodávající na svých stránkách používá cookies. Některé z cookies, které používá, jsou nezbytné proto, aby mohly jeho stránky řádně fungovat. Kupující má právo odstranit či blokovat všechny soubory cookies z webových stránek prodávajícího, avšak stránky pak nebudou správně funkční. Více informací je k dispozici na stránkách prodávajícího či telefonicky. V případě souhlasu s užitím cookies při nákupu zboží zaklikne kupující políčko „rozumím", čímž cookies akceptuje.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Na práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená těmito obchodními podmínkami se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a ostatní příslušné všeobecné právní předpisy platné a účinné v České republice.
11.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
11.5. Bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní stany nelze pohledávku ze smlouvy postoupit, zastavit ani vůči ní činit zápočty.
11.6. Tyto obchodní podmínky se stávají pro vztah smluvních stran závazné a nabývají účinnosti i vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky zboží kupujícím, kde kupující odsouhlasil seznámení se s jejich obsahem a souhlas s jejich použitím.
11.7. Kupující tedy zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl, že jsou mu známa všechna práva a povinnosti z nich vyplývající, rozumí jim a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Praze dne 10.3.2023

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení